REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Polityka Prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Dworcowa 2, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094271, NIP: 589-17-57-752, REGON: 192648551, telefon: 58-694-99-99, e-mail: sekretariat@cmk.pl
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych, e-mail: iodo@cmk.pl
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka. z o.o. w celu: prowadzenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, rozliczania kosztów udzielonych świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO.
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka. z o.o. oraz podmioty świadczące usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych, wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, z zakresu usług prawnych lub doradczych oraz podmioty którym NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów (w szczególności wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji świadczeń, według przepisów prawa z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art. 29) – najczęściej przez okres 20 lat.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do: dostępu do swoich danych. Pani/Pana sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka. z o.o.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Pana/i danych, w tym dotyczących zdrowia ma charakter dobrowolny, choć jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku nie podania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka. z o.o. może odmówić Panu/i udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych. Nie podanie przez Pana/ą numeru telefonu lub adresu e-mail może utrudnić przekazanie informacji dotyczącej organizacji procesu leczenia np. informacja o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przesunięcie wizyty na inny termin.
 10. Udostępnione przez Pana/ą dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego.
 11. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. – Administrator Danych Osobowych

Kartuzy, 07.07.2020r.