REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Polityka Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Informacji


DEKLARACJA POLITYKI: JAKOŚCI, ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

„Nasz profesjonalizm i zaangażowanie w świadczeniu usług medycznych, zaufaniem i satysfakcją naszych pacjentów"

POLITYKA JAKOŚCI

Uważamy, że warunkiem wypełnienia naszej misji jest sprostanie oczekiwaniom pacjentów, dążenie do ciągłego doskonalenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz do podnoszenia konkurencyjności i pozycji rynkowej poprzez sprawne zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Dlatego też każdy klient korzystający z usług NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. jest obsługiwany w sposób sprawny, kompleksowy i kompetentny.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

W związku z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz mając na względzie przede wszystkim maksymalne spełnienie oczekiwań naszych klientów, określamy strategiczne cele, do których będziemy konsekwentnie dążyć:

nieustanny rozwój firmy i umocnienie naszej pozycji rynkowej poprzez świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, dbanie o zadowolenie i satysfakcję pacjentów, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta oraz podmiotowe traktowanie pacjentów, doskonalenie polityki personalnej poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kadry najlepszych specjalistów, posiadających określone przez nas kwalifikacje, stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu medycznego, aby zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne i osiągnąć założone w nich cele oraz realizować strategię zakładu, ciągłe wzbogacanie oferty diagnostycznej, dzięki nieustannemu podążaniu za światowymi standardami w medycynie. Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:

ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów, motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych, szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz szkolenia zawodowe, prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego doskonalenia. Maciej Kloczkowski Prezes Zarządu

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Zakładu w taki sposób by prowadzona działalność w minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne i była zgodna z wymaganiami aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:

Deklarujemy:

W celu prawidłowej realizacji wyżej określonej Polityki Jakości oraz Polityki Środowiska organizacja podjęła działania mające na celu:

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez naszą firmę oraz warunkiem ciągłego rozwoju Spółki. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Zarząd Spółki wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014. Zakres zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje dane i informacje powierzone przez naszych Klientów oraz informacje własne Spółki przetwarzane we wszystkich procesach.

Podejście do bezpieczeństwa informacji w Spółce wywodzi się z trzech kluczowych kwestii:

Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

Powyższe cele realizowane są poprzez:

Powyższa Polityka Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa Informacji zostały zakomunikowane w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki przez wszystkich pracowników odpowiada Zarząd Spółki. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag, jak również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu.

Maciej Kloczkowski

Prezes Zarządu