REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

12-01

2021

Informacje dla pacjentów dot. działania przychodni - 12.01.2021r.

W związku z trwającym nadal stanem epidemii w Polsce, w celu ochrony osób, udzielających świadczeń i innych pracowników NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o., jak też pacjentów, na podstawie m.in. art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, utrzymane pozostają w mocy określone zasady postępowania, jak też ograniczenia w dostępie do świadczeń udzielanych w Zakładzie, o których jest mowa poniżej

 • W przypadku potrzeby skorzystania ze świadczeń NZOZ Centrum Medycznego „Kaszuby” Sp. z o.o. każdy pacjent winien najpierw skontaktować się:

  • telefonicznie z REJESTRACJĄ pod numerem 58 694 99 99, a następnie należy wybrać odpowiedni numer wewnętrzny do konkretnej Przychodni, czy poradni lub pracowni diagnostycznej albo gabinetu zabiegowego;
  • mailowo na adres rejestracja@cmk.pl;
  • poprzez rejestrację online do lekarzy POZ, za pośrednictwem strony www.cmk.pl. Do odwołania zawieszona jest możliwość osobistej, czy też za pośrednictwem drugiej osoby, rejestracji przy okienku, za wyjątkiem przypadków, gdy pacjent po udzielonym już świadczeniu nie opuścił jeszcze Przychodni i rejestruje się na kolejną wizytę lub na inne świadczenie. Nie wolno odsyłać pacjenta, aby opuścił Przychodnię i zarejestrował się telefonicznie, czy mailowo.
 • Do odwołania drzwi wszystkich przychodni pozostają ZAMKNIĘTE. Wpuszczani są jedynie pacjenci, którzy wcześniej umówili się telefonicznie, mailowo lub online na wizytę, badania diagnostyczne lub zabiegi. Dotyczy to także pacjentów, zgłaszających się do innych podmiotów, udzielających świadczeń w placówkach NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o., takich jak pracownia tomografii komputerowej WIZJA w Przychodni ul. Mściwoja II 9, Grupowa Praktyka Pielęgniarek VIT-MEDIC, czy pracowania badań audiologicznych oraz inne podmioty

 • W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej, jako pierwszy kontakt z lekarzem, pielęgniarką i położną POZ preferowana jest teleporada, w czasie której lekarz, pielęgniarka czy położna POZ winni zebrać wywiad od pacjenta, po którym powinna być podjęta decyzja o tym, czy są przeciwwskazania do wizyty w poradni POZ, w szczególności podejrzenie zakażenia lub zakażenie koronawirusem SARS-COV-2. W przypadku ujemnego wywiadu w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz nie stwierdzenia odchyleń w ankiecie kwalifikacji wstępnej w programie mMedica (ankieta COVID-19) pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w poradni, także w poradni POZ. Teleporadę można realizować, gdy nie skutkuje ona pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego. Teleporada jest możliwa szczególnie u pacjentów, którzy wymagają jedynie powtórzenia leków, czy oceny wykonanych wyników badań dodatkowych. W ramach teleporady lekarz może wystawić e-zwolnienie, e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas realizacji e-recepty, czy zaopatrzenia w wyroby medyczne.

 • Realizujemy szczepienia obowiązkowe i zalecane a także wszystkie badania diagnostyczne, świadczenia stomatologiczne i rehabilitacyjne.

 • W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz psychiatrii i leczeniu uzależnień przyjmowanie pacjentów pierwszorazowych odbywa się poprzez osobistą wizytę w poradni. W przypadku porad kontrolnych dopuszczalne jest korzystanie z teleporady, na zasadach o których była wyżej.

 • Zgłoszenia telefoniczne oraz mailowe przyjmuje pracownik rejestracji, który powinien zarejestrować pacjenta w dniu zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości rejestracji na bieżący dzień, należy zarejestrować na najbliższy możliwy termin, zgodnie z harmonogramem pracy danego świadczeniodawcy.

 • Podczas rejestracji telefonicznej pacjenta pracownik rejestracji winien zawsze przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji, znajdującą się w programie mMedica, w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, niezależnie od tego, czy rejestruje go na bieżący dzień, czy na inny planowy termin.

 • W przypadku udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności odpowiedni przepis dotyczący postępowania w pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przewiduje do odwołania potwierdzenie przez świadczeniodawcę tożsamości pacjenta na podstawie danych przekazanych przez tego pacjenta za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, za pośrednictwem ww. systemów, w tym przez telefon. W takim przypadku w dokumentacji indywidualnej pacjenta należy odnotować fakt ustalenia tożsamości telefonicznie oraz złożenia przez pacjenta ww. oświadczenia, wpisując też informacje, z jakiego tytułu pacjent ma ubezpieczenie ( np. gdzie jest zatrudniony, czy ma zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia i inne sytuacje)

 • W momencie rejestracji telefonicznej, czy mailowej pacjenta do poradni, w której wymagane jest skierowanie, pracownik rejestracji jest zobowiązany do wpisania wszystkich wymaganych przepisami danych ze skierowania. W okresie epidemii nie ma zastosowania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Pacjent ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, wykonywanego na podstawie tego skierowania.

 • W przypadku gdy pacjent, który w okresie stanu epidemii nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

 • W przypadku rejestracji e-mail pracownik rejestracji winien przesłać pacjentowi ankietę w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a po jej odesłaniu przez pacjenta, pracownik rejestracji podejmuje działania jak opisano wyżej w przypadku kontaktu telefonicznego.

 • Jeżeli w trakcie zgłoszenia telefonicznego, czy mailowego pracownik rejestracji powziął informację, że sprawa wymaga pilnego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką czy innym świadczeniodawcą, to winien skontaktować się z nim niezwłocznie (w godzinach pracy danego świadczeniodawcy). Na podstawie przekazanego wywiadu, czy informacji na skierowaniu, a także w zależności od wyniku ankiety w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dany świadczeniodawca podejmuje decyzję o sposobie załatwienia sprawy.

 • W każdym przypadku zarejestrowania pacjenta na wizytę, czy badanie w Przychodni należy go poinformować, że winien się stawić nie wcześniej niż 20 minut i nie później niż 15 minut przed planowaną wizytą, a w momencie zgłoszenia się winien powiadomić rejestrację przez domofon lub telefonicznie lub w razie obecności wyznaczonego pracownika rejestracji przy drzwiach Przychodni - jemu osobiście, że znajduje się przy wejściu do Przychodni i jest umówiony na wizytę, badanie czy inne świadczenie.

 • Każdy pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, opiekun czy inna osoba wchodząca i przebywająca w Przychodni winna mieć ubraną maseczkę zakrywającą nos i usta. Nie są wpuszczane osoby, które mają jedynie przyłbicę. W placówkach NZOZ nie są też respektowane żadne zaświadczenia zwalniające daną osobę z noszenia maseczki. Jedyne przeciwwskazania medyczne do zakładania maseczek to choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe, które uniemożliwiają kontakt i wyjaśnienie osobie chorej, dlaczego musi zasłaniać nos i usta oraz takie dysfunkcje, które uniemożliwiają im na przykład samodzielne założenie osłony na twarz ( np. brak kończyn górnych, znaczne niedowłady kończyn górnych). Zwolnione z noszenia maseczek są dzieci w wieku do 5 lat.

 • Wpuszczaniem i wypuszczaniem osób do Przychodni zajmują się wyznaczeni na dany dzień pracownicy Rejestracji. Pracownik ten winien być ubrany w strój ochronny, na który składają się fartuch wielorazowy, na wierzchu fartuch jednorazowy zawiązany z tyłu, maseczka chirurgiczna, przyłbica na twarz oraz rękawiczki gumowe.

 • Po upewnieniu się przez domofon czy telefon, że dany pacjent został umówiony na wizytę, czy zabieg, przed wpuszczeniem do Przychodni pracownik sprawdza, czy pacjent wchodzący ma założoną maseczkę, następnie wpuszcza ją, nakazuje zdezynfekować ręce i kolejno dokonuje pomiaru jej temperatury ciała a następnie zbiera wywiad epidemiczny w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Jeśli wywiad jest ujemny, pacjent jest kierowany do Rejestracji, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności formalne. Wyjątek stanowią pacjenci skierowani na badania laboratoryjne i iniekcje, którzy są bezpośrednio kierowani do gabinetu zabiegowego, gdzie winny być wykonane wszystkie czynności formalne.

 • W przypadku, gdy na któreś pytanie z ankiety pacjent odpowie twierdząco nie należy go wpuścić do Przychodni a polecić skontaktowanie się z Rejestracją telefonicznie celem uzyskania dalszych informacji i ustalenia sposobu załatwienia sprawy.
  Wyjątek 1 stanowi podwyższona temperatura, duszność czy inne objawy infekcji, a pacjent został już telefonicznie lub mailowo umówiony do lekarza POZ na wizytę o konkretnej godzinie, to w takim przypadku należy skierować pacjenta bezpośrednio do gabinetu lekarskiego.
  Wyjątek 2 stanowi podwyższona temperatura, duszność czy inne objawy infekcji, a pacjent nie umówił się jeszcze do lekarza POZ na wizytę - w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem POZ, który podejmie decyzję, czy pacjent zostanie przyjęty na miejscu, czy będzie udzielona teleporada.

 • W miarę możliwości nie należy przetrzymywać pacjentów przed drzwiami Przychodni, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych, tylko sprawnie wykonać powyższe czynności. W przypadku większej ilości osób pod drzwiami w danym momencie, do wpuszczania osób należy oddelegować więcej niż jedną osobę.

 • Po przybyciu pacjenta do Rejestracji lub gabinetu zabiegowego pracownik Rejestracji lub odpowiednio pielęgniarka w gabinecie zabiegowym winni dokonać kolejnych, wymaganych formalności takich jak sprawdzenie dowodu tożsamości, sprawdzenia aktualności danych pacjenta, znajdujących się w systemie mMedica, zebrania odpowiednich oświadczeń i zgód na udzielenie świadczenia, odebranie skierowania, jeśli pacjent zgłasza się na wizytę do poradni, czy pracowni, gdzie jest wymagane skierowanie (chyba, że skierowanie zostało już przesłane lub jest e-skierowanie to należy tylko sprawdzić fakt jego dołączenia do dokumentacji oraz jego poprawność). Należy także odnotować w dokumentacji pacjenta wynik ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Ankietę taka winna być też wykonana u opiekuna, przedstawiciela ustawowego czy innej osoby towarzyszącej pacjentowi. Ponadto pacjent przekazuje także dokumentację i badania dodatkowe, z którymi zgłasza się na wizytę, pracownikowi rejestracji, który po ich zeskanowaniu i dołączeniu do elektronicznej dokumentacji medycznej oddaje oryginały pacjentowi

 • Jednocześnie na terenie Przychodni może przebywać nie więcej niż taka liczba osób, aby było możliwe zachowanie w poczekalniach dystansu 1,5-2 metry między osobami.

 • Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Pacjent powinien być umawiany na konkretną godzinę. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 1,5 m, za wyjątkiem pomieszczeń, w których stanowiska zabiegowe są odgrodzone przepierzeniami/ściankami.

 • Należy ograniczyć poruszanie się pacjentów po Przychodni, aby zminimalizować możliwość kontaktów.

 • Osoby udzielające świadczeń winny wywołać oczekującego pacjenta.

 • Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach.

 • W przypadku, gdy w danej poradni czy gabinecie diagnostycznym z lekarzem udzielającym świadczenie współpracuje pielęgniarka, czy technik, są oni zobowiązani do wykonywania także czynności, związanych z rejestracją pacjentów na kolejne wizyty i badania.

 • W NZOZ wykonywane są wszystkie badania diagnostyczne laboratoryjne, USG, RTG, kolonoskopia, gastroskopia i inne, zarówno w ramach NFZ jak też badania odpłatne ( na życzenie pacjenta , czy w ramach medycyny pracy).

 • Poza godzinami przyjęć NFZ wykonywane są też odpłatne porady i świadczenia na życzenie pacjenta oraz zlecenie firm i zakładów pracy. Cennik usług podany jest do publicznej widomości na stronie www oraz na tablicach informacyjnych NZOZ.