Rejestracja online

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Polityka Jakości , Środowiska i Bezpieczeństwa Informacji


DEKLARACJA POLITYKI: JAKOŚCI,ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI „Nasz profesjonalizm i zaangażowanie w świadczeniu usług medycznych, zaufaniem i satysfakcją naszych pacjentów"

POLITYKA JAKOŚCI

Uważamy, że warunkiem wypełnienia naszej misji jest sprostanie oczekiwaniom pacjentów, dążenie do ciągłego doskonalenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz do podnoszenia konkurencyjności i pozycji rynkowej poprzez sprawne zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Dlatego też każdy klient korzystający z usług NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. jest obsługiwany w sposób sprawny, kompleksowy i kompetentny.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

W związku z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz mając na względzie przede wszystkim maksymalne spełnienie oczekiwań naszych klientów, określamy strategiczne cele, do których będziemy konsekwentnie dążyć:

nieustanny rozwój firmy i umocnienie naszej pozycji rynkowej poprzez świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, dbanie o zadowolenie i satysfakcję pacjentów, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta oraz podmiotowe traktowanie pacjentów, doskonalenie polityki personalnej poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kadry najlepszych specjalistów, posiadających określone przez nas kwalifikacje, stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu medycznego, aby zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne i osiągnąć założone w nich cele oraz realizować strategię zakładu, ciągłe wzbogacanie oferty diagnostycznej, dzięki nieustannemu podążaniu za światowymi standardami w medycynie. Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:

ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów, motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych, szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz szkolenia zawodowe, prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego doskonalenia. Maciej Kloczkowski Prezes Zarządu

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Zakładu w taki sposób by prowadzona działalność w minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne i była zgodna z wymaganiami aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:

postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska i innymi wymaganiami dotyczącymi środowiska oraz wewnętrznymi regułami spółki; kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników; kontrolę i zapobieganie powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko; sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu; oszczędne i kontrolowane zużycie energii elektrycznej; minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko; selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia;

Deklarujemy:

przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska; ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem.

W celu prawidłowej realizacji wyżej określonej Polityki Jakości oraz Polityki Środowiska organizacja podjęła działania mające na celu:

  • wprowadzenie podejścia procesowego opartego na ryzyku – zorientowanie prowadzonej działalności na ryzyko

  • określenie co dla organizacji w jej zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji wyznaczonych celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w zintegrowanym systemie zarządzania

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez naszą firmę oraz warunkiem ciągłego rozwoju Spółki. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Zarząd Spółki wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014. Zakres zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje dane i informacje powierzone przez naszych Klientów oraz informacje własne Spółki przetwarzane we wszystkich procesach.

Podejście do bezpieczeństwa informacji w Spółce wywodzi się z trzech kluczowych kwestii:

· Zapewnienia, że informacja jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym (tzw. reguła poufności informacji)

· Zapewnienia zupełnej dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania (tzw. reguła integralności informacji)

· Zapewnienia, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba (tzw. reguła dostępności informacji).

Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

· będzie gwarantem pełnej ochrony danych Klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,

· zapewni zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,

· zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania,

· maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę Spółki,

· zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,

· zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

· wyznaczenie struktury organizacyjnej zapewniającej optymalny podział i koordynację zadań i odpowiedzialności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,

· wyznaczenie właścicieli dla kluczowych aktywów przetwarzających informację, którzy zobowiązani są do zapewnienia im możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,

· przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,

· podziale informacji na klasy i przyporządkowanie im zasad postępowania,

· określeniu zasad przetwarzania informacji, w tym stref, w których może się ono odbywać,

· przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania dokonywaną przez odpowiedzialne osoby w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty,

· ciągłe doskonalenie systemu zapewnia bezpieczeństwa informacji funkcjonującego w Spółce zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014 i zaleceniami wszystkich zainteresowanych stron. Powyższa Polityka Jakości, Polityka Środowiskowa, Polityka Bezpieczeństwa Informacji zostały zakomunikowane w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki przez wszystkich pracowników odpowiada Zarząd Spółki. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag, jak również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu.

Powyższa Polityka Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa Informacji zostały zakomunikowane w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki przez wszystkich pracowników odpowiada Zarząd Spółki. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag, jak również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu.

Maciej Kloczkowski

Prezes Zarządu