REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Polityka Prywatności


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w placówkach medycznych należących do Grupy NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. przekazanych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych jest NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Spółka z o.o. z siedzibą w Kartuzach, KRS: 0000094271, NIP: 589-17-57-752 Adres: 83-300 Kartuzy,ul.Dworcowa 2.
  2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, informacji o stanie zdrowia będą osoby zatrudnione w NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. wykonujących świadczenia medyczne jak i ich obsługę organizacyjno – zarządczą w imieniu Spółki.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi medycznej (świadczenia medycznego) dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu medycznego.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji medycznej.
  6. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w placówkach NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia*, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w placówkach NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  8. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla udzielenia świadczenia medycznego. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. na rzecz ewentualnej potrzeby potwierdzenia wizyty oraz w celach organizacyjnych i statystycznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa w tym zakresie, w szczególności w zakresie świadczeń finansowych z środków publicznych na ochronę zdrowia i ich rozliczania,
  10. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu numer: 58-694-99-99 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres iodo@cmk.pl

Powyższy zapis dotyczący usuwania danych osobowych nie dotyczy danych medycznych (dokumentacji medycznej), które - na mocy art. 29 ustawy o prawach pacjenta i RzPP - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany przechowywać przez minimalny okres wskazany w ustawie.

NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. – Administrator Danych Osobowych

Kartuzy, 18-05-2018r.

E-mail do Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iodo@cmk.pl