REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

O NAS


W Centrum Medycznym "Kaszuby" od ponad 20 lat otaczamy profesjonalną opieką medyczną mieszkańców Kartuz i okolic. Udzielamy porad na najwyższym poziomie w oparciu o umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładami pracy oraz na zasadach komercyjnych. Naszym pacjentom zapewniamy świadczenia medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Medycyny Pracy. Nasze przychodnie wyposażone są w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną, a wysokospecjalistyczna kadra medyczna ma otwarty i przyjazny stosunek do pacjenta.

Posiadamy certyfikaty ISO 9001 i 14001 oraz ISO 27001.

Zostań naszym pacjentem


Wybór Lekarza, Pielęgniarki i Położnej


Prowadzimy zapisy do niżej wymienionych LEKARZY podstawowej opieki zdrowotnej:

PRZYCHODNIA LEKARSKA W KARTUZACH UL. DWORCOWA 2

tel. 58-694-99-99

PRZYCHODNIA LEKARSKA W KARTUZACH UL. MŚCIWOJA II 9

tel. 58-694-99-99

PRZYCHODNIA LEKARSKA W KARTUZACH OS.WYBICKIEGO 3A

tel. 58-694-99-99

PUNKT LEKARSKI W SIANOWIE

tel. 58-685-57-28

Prowadzimy zapisy do niżej wymienionych PIELĘGNIAREK podstawowej opieki zdrowotnej:

Prowadzimy zapisy do niżej wymienionych POŁOŻNYCH podstawowej opieki zdrowotnej:

DEKLARACJE WYBORU MOŻNA OTRZYMAĆ WE WSZYSTKICH REJESTRACJACH PRZYCHODNI LEKARSKICH NZOZ CENTRUM MEDYCZNEGO "KASZUBY" Sp. z o.o. w Kartuzach LUB POBRAĆ PONIŻEJ.

WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ W KAŻDEJ REJESTRACJI ALBO BEZPOŚREDNIO U LEKARZA, PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Pobieranie deklaracji


Inne


PRZYCHODNIA LEKARSKA w Kartuzach, ul. Dworcowa 2

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna, w tym gabinety zabiegowe i szczepień (m.in. pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, iniekcje, EKG), pielęgniarki środowiskowe
 • Poradnie Specjalistyczne:
  1. Audiologiczna (w tym audiometria, tympanometria, BAER, otoemisja i inne)
  2. Dermatologiczna (w tym kriochirurgia)
  3. Logopedyczna
  4. Neurologiczna (w tym EEG, przewodnictwo nerwowe, potencjały)
  5. Medycyny Pracy (tylko porady odpłatne)
  6. Medycyny Sportowej
  7. Okulistyczna (w tym komputerowe badanie pola widzenia, bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego, badania tomografii OCT, HRT, GDX)
  8. Otolaryngologiczna (w tym audiometria,tympanometria,BAER,VNG-badanie odpłatne)
  9. Reumatologiczna
  10. Zdrowia Psychicznego (w tym świadczenia psychologiczne)
  11. Leczenia Uzależnień
  12. Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  13. Poradnia Stomatologiczna
  14. Pracownia Psychologii Pracy ( badania kierowców, wysokościowe itp.)

PRZYCHODNIA LEKARSKA w Kartuzach, ul. Mściwoja II 9

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym gabinet zabiegowy i szczepień (m.in. pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, iniekcje, EKG). pielęgniarki środowiskowe
 • Poradnie Specjalistyczne:
  1. Chirurgii Ogólnej
  2. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Chorób Naczyń
  4. Gastroenterologiczna
  5. Kardiologiczna (w tym echokardiografia, Holter-EKG , Holter-RR,test wysiłkowy)
  6. Urologiczna ( w tym usg , uroflowmetria)
  7. Diabetologiczna (w tym konsultacje dietetyka)
  8. Poradnia Stomatologiczna ( w tym protetyka)
  9. Pracownia Endoskopii (w tym: kolonoskopia i gastroskopia)
  10. Pracownia Diagnostyki Obrazowej:
   • Rentgenodiagnostyka (RENTGEN CYFROWY)
   • Ultrasonografia (w tym badania USG i USG kolor Doppler oraz badania odpłatne USG bioderek u niemowląt)
  11. Dział Fizjoterapii (tylko świadczenia odpłatne):
   • Hydroterapia - Kinezyterapia - Magnetoterapia
   • Elektroterapia - Krioterapia - Ciepłolecznictwo
   • Światłolecznictwo - Masaż ręczny - Masaż limfatyczny

PRZYCHODNIA LEKARSKA w Kartuzach, oś.Wybickiego 3A

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna, w tym gabinet zabiegowy i szczepień (m.in. pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, iniekcje, EKG)
 • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza (w tym kriochirurgia i USG z sondą endowaginalną i USG 4D w ciąży-odpłatnie)
 • Poradnia Rehabilitacyjna wraz z Działem Fizjoterapii:
  • Hydroterapia - Kinezyterapia - Magnetoterapia
  • Elektroterapia - Krioterapia - Ciepłolecznictwo
  • Światłolecznictwo - Masaż ręczny - Masaż limfatyczny
 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

PUNKT LEKARSKI w Sianowie, tel. 58-685-57-28

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym gabinet zabiegowy i szczepień (m.in. pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, iniekcje, EKG)
 • Poradnia Stomatologiczna ( w tym protetyka)

DEKLARACJA POLITYKI: JAKOŚCI,ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

„Nasz profesjonalizm i zaangażowanie w świadczeniu usług medycznych, zaufaniem i satysfakcją naszych pacjentów"

POLITYKA JAKOŚCI

Uważamy, że warunkiem wypełnienia naszej misji jest sprostanie oczekiwaniom pacjentów, dążenie do ciągłego doskonalenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz do podnoszenia konkurencyjności i pozycji rynkowej poprzez sprawne zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Dlatego też każdy klient korzystający z usług NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. jest obsługiwany w sposób sprawny, kompleksowy i kompetentny.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

W związku z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz mając na względzie przede wszystkim maksymalne spełnienie oczekiwań naszych klientów, określamy strategiczne cele, do których będziemy konsekwentnie dążyć:

nieustanny rozwój firmy i umocnienie naszej pozycji rynkowej poprzez świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, dbanie o zadowolenie i satysfakcję pacjentów, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta oraz podmiotowe traktowanie pacjentów, doskonalenie polityki personalnej poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kadry najlepszych specjalistów, posiadających określone przez nas kwalifikacje, stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu medycznego, aby zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne i osiągnąć założone w nich cele oraz realizować strategię zakładu, ciągłe wzbogacanie oferty diagnostycznej, dzięki nieustannemu podążaniu za światowymi standardami w medycynie. Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:

ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów, motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych, szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz szkolenia zawodowe, prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego doskonalenia. Maciej Kloczkowski Prezes Zarządu

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Zakładu w taki sposób by prowadzona działalność w minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne i była zgodna z wymaganiami aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:

 • postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska i innymi wymaganiami dotyczącymi środowiska oraz wewnętrznymi regułami spółki
 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników
 • kontrolę i zapobieganie powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko
 • sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu
 • oszczędne i kontrolowane zużycie energii elektrycznej
 • minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko
 • selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia

Deklarujemy:

 • przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

W celu prawidłowej realizacji wyżej określonej Polityki Jakości oraz Polityki Środowiska organizacja podjęła działania mające na celu:

 • wprowadzenie podejścia procesowego opartego na ryzyku – zorientowanie prowadzonej działalności na ryzyko
 • określenie co dla organizacji w jej zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji wyznaczonych celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w zintegrowanym systemie zarządzania

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest jednym z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom przez naszą firmę oraz warunkiem ciągłego rozwoju Spółki. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Zarząd Spółki wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014. Zakres zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje dane i informacje powierzone przez naszych Klientów oraz informacje własne Spółki przetwarzane we wszystkich procesach.

Podejście do bezpieczeństwa informacji w Spółce wywodzi się z trzech kluczowych kwestii:

 • Zapewnienia, że informacja jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym (tzw. reguła poufności informacji)
 • Zapewnienia zupełnej dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania (tzw. reguła integralności informacji)
 • Zapewnienia, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba (tzw. reguła dostępności informacji).

Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • będzie gwarantem pełnej ochrony danych Klientów oraz ciągłość procesu ich przetwarzania,
 • zapewni zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,
 • zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania,
 • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę Spółki,
 • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,
 • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa Spółki, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych jej informacji.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • wyznaczenie struktury organizacyjnej zapewniającej optymalny podział i koordynację zadań i odpowiedzialności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,
 • wyznaczenie właścicieli dla kluczowych aktywów przetwarzających informację, którzy zobowiązani są do zapewnienia im możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 • przyjęcie za obowiązujące przez wszystkich pracowników polityk i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce,
 • podziale informacji na klasy i przyporządkowanie im zasad postępowania,
 • określeniu zasad przetwarzania informacji, w tym stref, w których może się ono odbywać,
 • przegląd i aktualizację polityk i procedur postępowania dokonywaną przez odpowiedzialne osoby w celu jak najlepszej reakcji na zagrożenia i incydenty,
 • ciągłe doskonalenie systemu zapewnia bezpieczeństwa informacji funkcjonującego w Spółce zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014 i zaleceniami wszystkich zainteresowanych stron.

Powyższa Polityka Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa Informacji zostały zakomunikowane w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki przez wszystkich pracowników odpowiada Zarząd Spółki. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag, jak również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu.

Maciej Kloczkowski

Prezes Zarządu

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego przez NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. w Kartuzach

Szanowni Państwo, Informujemy, że placówki NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. :

 • Przychodnia Lekarska w Kartuzach, ul. Dworcowa 2,
 • Przychodnia Lekarska w Kartuzach, ul. Mściwoja II 9,
 • Przychodnia Lekarska w Kartuzach, os. Wybickiego 3A,

są objęte systemem monitoringu wizyjnego.

Prawo do przetwarzania danych osobowych w formie monitoringu wynika z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego tworzą zbiór danych osobowych, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art.32-35 ustawy o ochronie danych osobowych. NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. w Kartuzach, tworząc system monitoringu wizyjnego, miał na uwadze zarówno prawo do prywatności każdego obywatela, jak i interes Zakładu jako podmiotu leczniczego oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom i innym osobom przebywającym na jego terenie poprzez monitorowanie wybranych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na specyfikę naszego systemu monitoringu, który pracuje automatycznie, bez udziału człowieka, przyjmujemy zasadę, że wejście osoby w oznaczoną strefę objętą monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane prze kamery systemu. Jednocześnie każdy wchodzący na teren w/w placówek jest uprzedzony o prowadzonym monitoringu za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się przy wejściach. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu określa Księga Bezpieczeństwa Informacji – Polityka postępowania ze sprzętem i nośnikami danych. Każda osoba, której wizerunek został zarejestrowany, ma prawo do uzyskania informacji na temat operacji przetwarzania danych dotyczących tej osoby w zakresie:

 1. reguł rejestracji i zapisu informacji,
 2. sposobu zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych,
 3. praw osób objętych monitoringiem,
 4. praw i obowiązków Zakładu jako podmiotu monitorującego.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych. Szczegółowych informacji udzielają Administrator Systemów Informatycznych oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Adres:

NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 2

tel. 58-694-99-99

email: iodo@cmk.pl

Karta Praw Pacjenta

podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach:

 • z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
 • z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),
 • z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.

 1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7.
 2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
  2. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9 ust. 1 i art. 10,
  3. informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2,
  4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,
  5. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - art. 19 ust. 1 pkt 4,
  6. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1,
  7. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby - art. 18 ust. 2,
  8. dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6. a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:
  9. zapewnienia mu:
   • środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26,
   • pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,
   • opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3,
  10. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,
  11. kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz - art. 19 ust. 3 pkt 2,
  12. wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26,
  13. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,
  14. wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
  15. udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty - art. 21.
  16. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.

III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4,
 2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki --art. 30,
 3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,
 4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,
 5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2,
 6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3,
 7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,
 8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2,
 9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2,
 10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1,
 11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2,
 12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37,
 13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2,
 14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1,
 15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,
 16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4,

a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 1. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
 2. poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,
 3. cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996 r.

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18,
 2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19,
 3. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1,
 4. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2,
 5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1,
 6. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta- art. 21 ust. 4.

V. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

 1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1,
 2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2,
 3. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy - art. 12,
 4. porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13,
 5. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14,
 6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18,
 7. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2,
 8. wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
 9. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3,
 10. cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28,
 11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,
 12. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,
 13. pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2,
 14. złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,
 15. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust. 3,
 16. informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 - art. 36 ust. 3,
 17. złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1,

oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1.

VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1995 r.

 1. Pacjent ma prawo do:
  1. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4,
  2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7,
  3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą - art. 12 ust. 1.
 2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne - art. 13.

źródło - Rzecznik Praw Pacjenta

ZARZĄD NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "KASZUBY" Spółka z o.o.

Prezes Zarządu - Maciej Kloczkowski

Członek Zarządu - Joanna Wrzołek - Hilbrycht